Informació per a la inscripció d’estiu

On us podeu inscriure?

Club d’Esplai Bellvitge
Rambla de la Marina 161-177
08907 l’Hospitalet de Llobregat

Tel.: 933 354 000 (Possibilitat d’inscripció per telèfon)
@: cebellvitge@fundesplai.org

Horari:
A partir de l’ 1 d’abril i fins a l’11 de juny (De 9 a 13 i de 15,30 a 19h de dilluns a divendres)

Observacions

    • Cal portar fotocòpia de la targeta sanitària, targeta de les vacunacions i DNI del pare, la mare o tutora i de l’infant i/o jove si en te .
    • S’haurà d’abonar un 30% del preu al fer la inscripció i la resta abans de l’inici de l’activitat.
    • Es pot pagar amb tarja de crèdit.
    • Als casals cal formalitzar la inscripció amb 48 hores laborables d’antelació sempre que hi hagi plaça.
    • L’entitat es reserva la formalització de la inscripció en funció del nombre d’inscrits per garantir una ratio adequada de monitora/infants així com el dret d’anul·lar i/o modificar la proposta d’activitats.

Condicions de cancel·lació:

La Fundació Catalana de l’Esplai, en endavant Fundesplai,  es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si el nombre de persones inscrites no arriba al mínim establert. En cas d’anul·lació d’algun/s servei/s per part de Fundesplai o per causa de força major generada per l’emergència de la COVID-19, es retornarà el 100% de l’import.

Si la causa de la baixa és per malaltia o accident, i aquesta s’acredita amb certificat mèdic, es retornarà el 90% de la part de l’activitat no gaudida.

Tindran dret al retorn del 85% de l’import total de l’activitat les baixes que es notifiquin per escrit amb almenys 21 dies d’antelació per a les activitats amb pernoctació (colònies, campaments, rutes, camps de treball…) i les baixes que es notifiquin amb almenys 15 dies d’antelació en el cas de les activitats sense pernoctació (casals, bressol d’estiu…)

Les baixes o anul·lacions notificades després dels terminis establerts en el punt anterior, no tindran dret a percebre cap mena de retorn de l’import total de l’activitat.

Educant en valors als infants, joves, adults i famílies del barri de Bellvitge des del 1969